برای سفارش لوگو با شماره 09904593095 تماس بگیرید.
0

تعرفه لوگو

تعرفه لوگو های اقتصادی

لوگو های اقتصادی درجه۳

طراحی لوگو یا امضاء به صورت انتخابی (لوگوتایپ /لوگو تصویری/امضاء)

 • زمان اجرا : ۴ الی ۷ روز
 • تعداد اتود: ۲ عدد
 • طراحی توسط طراحان مجرب
 • ارائه فایل لایه باز
 • ارائه موکاپ طرح اصلی
 • ۱ بار اصلاحیه در جزئیات

لوگو اقتصادی درجه ۲

طراحی لوگو یا امضاء به صورت انتخابی (لوگوتایپ /لوگو تصویری/امضاء)

 • زمان اجرا : ۴ الی ۷ روز
 • تعداد اتود: ۴ عدد
 • طراحی توسط طراحان مجرب
 • ارائه فایل لایه باز
 • ارائه موکاپ طرح اصلی
 • ۲ بار اصلاحیه در جزئیات

لوگو اقتصادی درجه ۱

طــــراحی لـــوگو یا امضــــاء به صورت انتخابی (لوگوتایپ /لوگو تصویری/امضاء)

 • زمان اجرا : ۴ الی ۷ روز
 • تعداد اتود: ۴ عدد
 • طراحی توسط طراحان مجرب
 • ارائه فایل لایه باز
 • ارائه موکاپ طرح اصلی
 • ۳ بار اصلاحیه

تعرفه لوگو های شرکتی طرح برنزی

لوگو شرکتی درجه۳

طراحـــــی لوگــــــو صــورت انتخـــــابی (لوگوتایپ /لوگو تصویری/ترکیبی)

 • زمان اجرا : ۷ الی ۱۵ روز
 • تعداد اتود: ۳ عدد
 • طراحی توسط طراحان مجرب
 • ارائه تمامی اتود ها
 • ارائه فایل لایه باز
 • ارائه موکاپ طرح اصلی
 • ۲ بار اصلاحیه در جزئیات
 • رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
 • پیاده سازی بر مبنای نسبت طلایی

لوگو شرکتی درجه ۲

طراحـــــی لوگــــــو صــورت انتخـــــابی (لوگوتایپ /لوگو تصویری/ترکیبی)

 • زمان اجرا : ۷ الی ۱۵ روز
 • تعداد اتود: ۴ عدد
 • طراحی توسط طراحان مجرب
 • ارائه تمامی اتود ها
 • ارائه فایل لایه باز
 • ارائه موکاپ طرح اصلی
 • ۳ بار اصلاحیه در جزئیات
 • رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
 • پیاده سازی بر مبنای نسبت طلایی

لوگو شرکتی درجه ۱

طراحـــــی لوگــــــو صــورت انتخـــــابی (لوگوتایپ /لوگو تصویری/ترکیبی)

 • زمان اجرا : ۷ الی ۱۵ روز
 • تعداد اتود: ۵ عدد
 • طراحی توسط طراحان مجرب
 • ارائه تمامی اتود ها
 • ارائه فایل لایه باز
 • ارائه موکاپ طرح اصلی
 • ۴ بار اصلاحیه در جزئیات
 • رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
 • پیاده سازی بر مبنای نسبت طلایی

تعرفه لوگو های شرکتی طرح طلایی

لوگو شرکتی درجه۳

طراحـــــی لوگــــــو صــورت انتخـــــابی (لوگوتایپ /لوگو تصویری/ترکیبی)

 • زمان اجرا : ۱۰ الی ۲۰ روز
 • تعداد اتود: ۵ عدد
 • طراحی توسط طراحان مجرب
 • ارائه تمامی اتود ها
 • ارائه فایل لایه باز
 • ارائه موکاپ طرح اصلی
 • ۵ بار اصلاحیه در جزئیات
 • رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
 • کتابچه چاپی هویت بصری برند
 • پیاده سازی بر مبنای نسبت طلایی

لوگو شرکتی درجه ۲

طراحـــــی لوگــــــو صــورت انتخـــــابی (لوگوتایپ /لوگو تصویری/ترکیبی)

 • زمان اجرا : ۱۰ الی ۲۰ روز
 • تعداد اتود: ۶ عدد
 • طراحی توسط طراحان مجرب
 • ارائه تمامی اتود ها
 • ارائه فایل لایه باز
 • ارائه موکاپ طرح اصلی
 • ۶ بار اصلاحیه در جزئیات
 • رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
 • کتابچه چاپی هویت بصری برند
 • پیاده سازی بر مبنای نسبت طلایی

لوگو شرکتی درجه ۱

طراحـــــی لوگــــــو صــورت انتخـــــابی (لوگوتایپ /لوگو تصویری/ترکیبی)

 • زمان اجرا : ۱۰ الی ۲۰ روز
 • تعداد اتود: ۷ عدد
 • طراحی توسط طراحان مجرب
 • ارائه تمامی اتود ها
 • ارائه فایل لایه باز
 • ارائه موکاپ طرح اصلی
 • ۷ بار اصلاحیه در جزئیات
 • رعایت قوانین آکادمیک زیبا شناختی
 • کتابچه چاپی هویت بصری برند
 • پیاده سازی بر مبنای نسبت طلایی